ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ธ.ค. 61 15:52
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
รายชื่อสมาชิกชมรมสาธารรสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสกลนคร
     
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
1 นาย สิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุดบาก กุดบาก
2 นาง วัลภา เฟือยงาราช นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คำตากล้า คำตากล้า
3 นาย อาณัติ ภูลวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คำตากล้า คำตากล้า
4 นาย พรชัย แก้วมุงคุณ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองพอกใหญ่ คำตากล้า
5 นาย สุนทร บุญอาษา สาธารณสุขอำเภอ สสอ.คำตากล้า คำตากล้า
6 นางสาว พัชราภา ถนอมสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองแสง คำตากล้า
7 นาย อัครวัฒน์ บับพาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.หนองพอกใหญ่ คำตากล้า
8 นาง ดวงนภา ศรีหาพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.แพด คำตากล้า
9 นาง หวานใจ พรมกาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บ้านม่วง บ้านม่วง
10 นาย นายกิตติศักดิ์ มานิสสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.คำยาง บ้านม่วง
11 นาย สมเกศ วงศ์ประทุม เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บัวใหญ่ พรรณานิคม
12 นาง ผู้ดูแล ชมรมสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสอ.พรรณานิคม พรรณานิคม
13 นาย ธาดา ศูนย์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พรรณานิคม พรรณานิคม
14 นาง วลัยลักษณ์ เห็นกลาง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โคกสะอาด พังโคน
15 นาย เทอดศักดิ์ จุลนีย์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ภูเงิน พังโคน
16 นาย ทวีศักดิ์ สิทธิไชย นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.วานรนิวาส วานรนิวาส
17 นางสาว ชนัญญาพร มีแสง นักแพทย์แผนไทย รพ.สต.คอนสาย วานรนิวาส
18 นาย วิเศษ เอกมาตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นาคำ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส
19 นาง ศิรินุช ณ นครพนม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.วานรนิวาส วานรนิวาส
20 นาย ชวน โทอีง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
21 นางสาว วรรณวิษา ไชยสุทัศน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ชัยชนะ ส่องดาว
22 นาย พันณรงค์ บานนาคม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ชัยชนะ ส่องดาว
23 นางสาว กรวิกา เพียภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ชัยชนะ ส่องดาว
24 นาย วิกรานต์ งอธิราช นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อากาศอำนวย อากาศอำนวย
25 นาย วิษณุ ไชยชมภู นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บะหว้า ต.บะหว้า อากาศอำนวย
26 นาย เพชรทวี นวลมณี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
27 นาย ประยูร แก้วคำแสน นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เต่างอย เต่างอย
28 นางสาว กนกกาญจน์ วรคันทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.สกลนคร เมือง
29 นาย สุวพันธุ์ คะโยธา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ธาตุเชิงชุม เมือง
30 นาย คมสันต์ รักษาแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.สกลนคร เมือง
31 นาย ถาวร เมฆราช นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สกลนคร เมือง
32 นาย สุวพันธุ์ คะโยธา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ธาตุเชิงชุม เมือง
33 นาง สวินทร วงษ์หาญ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นาคำ อ.เมือง เมือง
ระเบียนที่ 1 - 33 / 33    
สมาชิกชมรมแยกตามอำเภอ
     
อำเภอ
จำนวนสมาชิก
1 1
2 กุดบาก 1
3 คำตากล้า 7
4 บ้านม่วง 2
5 พรรณานิคม 2
6 พังโคน 2
7 วานรนิวาส 4
8 สว่างแดนดิน 1
9 ส่องดาว 3
10 อากาศอำนวย 2
11 เจริญศิลป์ 1
12 เต่างอย 1
13 เมือง 6
รวม 33
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

ประธานชมรม


นายพลนาภา  นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร


งานที่เกี่ยวข้อง


 

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.  E-mail: