วิสัยทัศน์ :  
 "สกลนครน่าอยู่  ผู้คนสุขภาพดี  ภาคีแข็งแรง"  
พันธกิจ :   
1.บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2.จัดบริการสุขเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง และมีความเป็นธรรม  
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  
4.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและภัยสุขภาพ  
6.บังคับใช้กฎหมายและการใช้นโยบายสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ  
 เป้าประสงค์ :  
"สกลนครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ต่อการสร้างสุขภาวะที่ดี ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน"  
ค่านิยม :  
"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม"   


 

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนงานโครงการควบคุมเงินงบประมาณ สสจ.สกลนคร

Flow Chart การทำงานของโปรแกรมแผนงานโครงการ   Click 


ผู้ใช้งานทั่วไป
•การเขียนใบเบิกพัสดุ
•การเขียนใบจัดหางบกลาง
•การเขียนใบขออนุมัติไปราชการ
•การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
การเขียนรายงานการประชุม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
•การเขียนโครงการ
•การเขียนใบจัดหาโครงการ
•การอนุญาตให้คนอื่นใช้เงินร่วม
•การเขียนใบขออนุมัติเบิกเงิน


เจ้าหน้าที่การเงิน
•การนำเข้าใบงวด
•การจัดสรรเงินงบประมาณ
•การจ่ายเงินงบประมาณ


เจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกจัดซื้อ
•การจัดซื้อตามใบจัดหาตามโครงการ
•การจัดจ้างตามใบจัดหาโครงการ


เจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกควบคุมคลังพัสดุ
•การจัดหาพัสดุเข้าคลัง
•การนำเข้าพัสดุเข้าคลัง
•การจ่ายพัสดุ 

คมสันต์
29 ก.ย. 59 10:09
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
กิจกรรมโครงการ
     
โครงการ
กิจกรรมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
เป้า
หน่วย
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ไม่พบข้อมูล
E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จ.สกลนคร 47000

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.