วิสัยทัศน์ :  
 "สกลนครน่าอยู่  ผู้คนสุขภาพดี  ภาคีแข็งแรง"  
พันธกิจ :   
1.บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2.จัดบริการสุขเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง และมีความเป็นธรรม  
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  
4.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและภัยสุขภาพ  
6.บังคับใช้กฎหมายและการใช้นโยบายสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ  
 เป้าประสงค์ :  
"สกลนครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ต่อการสร้างสุขภาวะที่ดี ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน"  
ค่านิยม :  
"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม"   


 

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนงานโครงการควบคุมเงินงบประมาณ สสจ.สกลนคร

Flow Chart การทำงานของโปรแกรมแผนงานโครงการ   Click 


ผู้ใช้งานทั่วไป
•การเขียนใบเบิกพัสดุ
•การเขียนใบจัดหางบกลาง
•การเขียนใบขออนุมัติไปราชการ
•การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
การเขียนรายงานการประชุม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
•การเขียนโครงการ
•การเขียนใบจัดหาโครงการ
•การอนุญาตให้คนอื่นใช้เงินร่วม
•การเขียนใบขออนุมัติเบิกเงิน


เจ้าหน้าที่การเงิน
•การนำเข้าใบงวด
•การจัดสรรเงินงบประมาณ
•การจ่ายเงินงบประมาณ


เจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกจัดซื้อ
•การจัดซื้อตามใบจัดหาตามโครงการ
•การจัดจ้างตามใบจัดหาโครงการ


เจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกควบคุมคลังพัสดุ
•การจัดหาพัสดุเข้าคลัง
•การนำเข้าพัสดุเข้าคลัง
•การจ่ายพัสดุ 

คมสันต์
29 ก.ย. 59 10:09
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
กิจกรรมโครงการ
     
โครงการ
กิจกรรมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
เป้า
หน่วย
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
1 ติดตั้งระบบ Smart Hopital อุปกรณ์ (เครื่อง kiosk) และติดตั้งซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลล้านม่วงและโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 1 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62
2 ทดสอบการใช้งาน ระบบ Smart Hopital ในกลุ่มโรงพยาบาลนำร่อง 3 โรงพยาบาล ทดสอบการใช้งานในกลุ่มโรงพยาบาลนำร่อง 3 แห่ง 1 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62
3 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำรูปแบบการตรวจประเมินการควบคุมภายใน 40 คน ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 1 ก.พ. 62 15 ก.ค. 62
4 ประเมินรับรองตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและวัดส่งเสริมสุขภาพ 18 ครั้ง ในพื้นที่ตำบลต้นแบบ Long Term Care 4 ก.พ. 62 15 ก.ค. 62
5 ใช้งานระบบ Smart Hospital ในโรงพยาบาลนำร่อง 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลล้านม่วงและโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 1 มี.ค. 62 31 พ.ค. 62
6 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีและทำคุณประโยชน์ด้านการดูแลส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ 250 คน ห้องประชุม หน่วยงาน /ห้องประชุม โรงแรม ในจังหวัดสกลนคร 1 มี.ค. 62 30 เม.ย. 62
7 เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 18 อำเภอ สถานที่ผลิต สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดสกลนคร 1 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62
8 การประชุมและประกวดผลงานและการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ จังหวัด/ชมรม ระดับจังหวัด 135 คน ในและนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 1 เม.ย. 62 30 มิ.ย. 62
9 ติดตามประเมินพฤติกรรมสุขภาพพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง 2 ครั้ง (ทุก3เดือน) 2 ครั้ง ห้องประชุมโรงพยาบาลในพื้นที่ 1 เม.ย. 62 15 ก.ค. 62
10 ประชุมติดตามงานและรับการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โดย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในพื้นที่ ๑๘ อำเภอ 2 ครั้ง ห้องประชุม รพ./สสอ./รพ.สต. 18 อำเภอ 1 พ.ค. 62 15 ก.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 16    
E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จ.สกลนคร 47000